Souhlas se zpracováním osobních údajů

udělený správci, kterým je obchodní společnost 4K-company s.r.o.,

se sídlem Ocelkova 643/20, 19800 Praha 9 - Černý Most, IČO: 27157725, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 100690 vedenou u Městského soudu v Praze

Ochrana osobních údajů zákazníka – fyzické osoby se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“).

 1. Účel zpracování osobních údajů
  1. Tímto vyjadřuje zákazník – fyzická osoba souhlas se zpracováním svých osobních údajů v níže uvedeném rozsahu pro marketingové a reklamní účely, vč. šíření obchodních sdělení ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
 2. Rozsah zpracování osobních údajů
  1. Správce za účelem dle odstavce 1.1. zpracovává následující osobní údaje zákazníka: jméno a příjmení, adresa pro doručování, adresa elektronické pošty, telefonní číslo.
 3. Podmínky zpracování osobních údajů
  1. Osobní údaje zákazníka budou zpracovány pouze po dobu nezbytně nutnou k účelu, za jakým byly shromážděny, nejdéle však po dobu 5 let od udělení souhlasu.
  2. Správce je oprávněn pověřit zpracováním osobních údajů zákazníka třetí osobu jakožto zpracovatele. Správce se zavazuje neposkytnout bez svolení zákazníka jeho osobní údaje třetím osobám s výjimkou osoby zajišťující přepravu a s výjimkou předání osobních údajů jinému správci ve smyslu § 5 odst. 6 zákona o ochraně osobních údajů.
 4. Práva zákazníka související se zpracováním jeho osobních údajů
  1. Udělení souhlasu je dobrovolné. Zákazník může souhlas kdykoliv odvolat.
  2. Zákazník má právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům o své osobě v rozsahu informací o účelu zpracování osobních údajů, o osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, o povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů, a o příjemci, případně kategoriích příjemců osobních údajů. Správce má právo na přiměřenou úhradu za poskytnutí zpracovávaných osobních údajů, která nepřevýší nezbytné náklady na její poskytnutí.
  3. Pokud se zákazník domnívá, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li nepřesné vzhledem k účelu jejich zpracování, je zákazník oprávněn správce nebo zpracovatele ve smyslu odstavce 3.2. požádat o vysvětlení zpracovávaných osobních údajů. Zákazník je dále oprávněn požadovat, aby správce nebo zpracovatel závadný stav odstranil.
  4. Zákazník bere na vědomí, že správce může jeho shromažďované osobní údaje poskytnout jinému správci za účelem nabízení obchodu a služeb v souladu s § 5 odst. 6 zákona o ochraně osobních údajů. Další správce má při zpracování osobních údajů objednatele stejné povinnosti jako původní správce. Zákazník je oprávněn vyjádřit nesouhlas s předáním osobních údajů, a to písemně na adrese sídla správce.