Reklamace

společnosti 4K-company s.r.o.,

se sídlem Ocelkova 643/20, 19800 Praha 9 - Černý Most, IČO: 27157725, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 100690 vedenou u Městského soudu v Praze

 1. Základní ustanovení
  1. Tento reklamační řád (dále jen „Reklamační řád“) upravuje a informuje o právech z vadného plnění, záruce za jakost a odstoupení od smlouvy spotřebitelem v rámci smluvního vztahu mezi společností 4K-company s.r.o., se sídlem Ocelkova 643/20, 19800 Praha 9 - Černý Most, IČO 27157725 (dále jen „Dodavatel“), a Objednatelem, jak je tento pojem definován níže.
  2. Pro účely tohoto Reklamačního řádu mají níže uvedené termíny uváděné s velkým počátečním písmenem následující význam:
   Dodavatel prodávající dle § 2079 občanského zákoníku,
   přičemž se vždy jedná o obchodní společnost
   4K-company s.r.o., sídlem Ocelkova 643/20,
   19800 Praha 9 - Černý Most, IČO: 27157725,
   zapsanou v obchodním rejstříku pod sp. zn.
   C 100690 vedenou u Městského soudu v Praze
   Objednatel kupující dle § 2079 občanského zákoníku a
   objednatel v rámci smlouvy o dílo dle § 2586
   občanského zákoníku; Objednatelem se rozumí
   také Spotřebitel
   Smlouva smlouva o dodání zboží uzavřená mezi
   Dodavatelem a Objednatelem
   Smluvní strany Dodavatel a Objednatel
   Spotřebitel v souladu s § 419 občanského zákoníku, každý
   člověk, který mimo rámec své podnikatelské
   činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu
   svého povolání uzavírá Smlouvu s prodávajícím
   Záruka má význam dle odstavce 4.1.
 2. Práva z vadného plnění
  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“)).
  2. Objednatel věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství, zkontroluje neporušenost obalů zboží. V případě zjištění jakýchkoliv závad je povinen toto neprodleně oznámit Dodavateli či dopravci a je oprávněn takové zboží nepřevzít. Pokud takto poškozenou zásilku Objednatel od Dodavatele či dopravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu. Porušením této povinnosti zanikají práva Objednatele z vadného plnění; to neplatí pro Spotřebitele.
  3. Dodavatel odpovídá Objednateli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Dodavatel odpovídá Objednateli, že v době, kdy Objednatel zboží převzal:
   a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Dodavatel nebo výrobce popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
   b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Dodavatel uvádí nebo ke kterému se plnění tohoto druhu obvykle používá,
   c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
   d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
   e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  4. Ustanovení uvedená v odstavci 2.3. se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
  5. Vada je podstatným porušením Smlouvy, pokud o ní Dodavatel již při uzavření Smlouvy věděl nebo musel vědět, že druhá strana by Smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. V ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.
  6. Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, má Objednatel právo na dodání nové věci, opravu věci, přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupení od Smlouvy.
  7. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy, má Objednatel právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny.
  8. Uplatněním vady u Dodavatele (reklamací) se Objednatel nezprošťuje povinnosti zaplatit Cenu. Ustanovení § 2108 občanského zákoníku se nepoužije. Ustanovení tohoto odstavce se nepoužije, je-li Objednatelem Spotřebitel.
  9. Objednatel nemůže odstoupit od Smlouvy v rámci svého práva z vadného plnění, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí:
   a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
   b) použil-li Objednatel věc ještě před objevením vady,
   c) nezpůsobil-li Objednatel nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu svým konáním nebo opomenutím, nebo
   d) prodal-li Objednatel věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Objednatel Dodavateli, co ještě vrátit může, a dá Dodavateli náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
 3. Postup uplatnění práv z vadného plnění (reklamace)
  1. Objednatel je povinen vadu u Dodavatele uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Jde-li o vadu skrytou, je Objednatel povinen ji u Dodavatele uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci. V reklamaci nebo bez zbytečného odkladu po ní sdělí Objednatel Dodavateli, jaké právo z vadného plnění si zvolil. Pokud tak neučiní včas, má i v případě vadného plnění, které je podstatným porušením Smlouvy, pouze práva dle odstavce 2.7.
  2. Práva z vadného plnění (reklamaci) uplatňuje Dodavatel odesláním zboží na adresu Comgate, a.s. Areál Elitex, Vrchlického 323, 517 21 Týniště nad Orlicí. Současně s odesláním zboží Objednatel informuje Dodavatele písemně či prostřednictvím elektronické pošty odeslané na adresu info@kroonwear.como následujícím:
   a) vada, její povaha a výskyt;
   b) zvolený nárok z vadného plnění;
   c) kopie dokladu o zakoupení zboží (faktura, potvrzení o zaplacení či jiný doklad) nebo číslo objednávky, které Dodavatel sdělil Objednateli při uzavření Smlouvy, případně prokáže Dodavateli jiným věrohodným způsobem, že a kdy došlo k zakoupení zboží;
   d) své identifikační a kontaktní údaje v rozsahu nezbytném pro vyřízení nároku.
  3. Za okamžik uplatnění práv z vadného plnění se považuje okamžik, kdy Objednatel obdržel od Dodavatele reklamované zboží.
  4. Náklady na uplatnění práv z vadného plnění hradí Objednatel, Dodavatel může po předchozí domluvě s Objednatelem provést dopravu reklamovaného zboží na své náklady.
  5. Dodavatel písemně potvrdí Objednateli, kdy Objednatel právo z vadného plnění uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Objednatel požaduje. Dále Dodavatel Objednateli písemně potvrdí datum a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
  6. Dodavatel nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
 4. Záruka za jakost
  1. Dodavatel se zavazuje, že dodávané zboží bude, není-li uvedeno jinak, po dobu 24 měsíců způsobilé k použití pro obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti (dále jen „Záruka“). Záruka se nevztahuje na opotřebení běžným užíváním zboží.
  2. Jestliže je jako způsob dodání zboží určen osobní odběr na odběrném místě nebo doručení Dodavatelem, začíná záruční doba běžet okamžikem přechodu nebezpečí; bylo-li jako způsob dodání zboží určeno zaslání prostřednictvím dopravce, začíná záruční doba běžet od dojití zboží do místa určení.
  3. Pro oznámení vady, na kterou se vztahuje Záruka, a postup reklamace se uplatní článek 3. obdobně.
 5. Odstoupení od Smlouvy Spotřebitelem
  1. Objednatel, který je Spotřebitelem, má právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření Smlouvy a jde-li o
   a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
   b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
   c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
  2. Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nemůže odstoupit mimo jiné od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele.
  3. Pro odstoupení od Smlouvy může Spotřebitel využít vzorový formulář poskytnutý Dodavatelem, který tvoří přílohu Reklamačního řádu a je dostupný na webové adrese [Reklamační list]. Odstoupení lze provést odesláním formuláře na adresu elektronické pošty Dodavatele info@kroonwear.com.
  4. Po odstoupení od Smlouvy Spotřebitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, zašle nebo předá Dodavateli plnění, které od něj obdržel.
  5. Spotřebitel odpovídá podnikateli za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Je-li zboží poškozeno, je Dodavatel oprávněn nárok na náhradu škody jednostranně započíst proti nároku Spotřebitele na vrácení Ceny.
  6. Dodavatel vrátí Spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dní od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky, které od něj přijal, a to včetně nákladů na dodání odpovídajících nejlevnějšímu nabízenému způsobu. Dodavatel není povinen peněžní prostředky vracet dříve, než mu Spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží Dodavateli odeslal. Dodavatel vrátí peněžní prostředky Spotřebiteli stejným způsobem, jakým je přijal.
  7. Objednavatel je povinen vrátit zakoupené zboží v originálm obale, kompletním balení, včetně neporušených visaček sloužících k identifikaci zboží a spolu s vydanou fakturou za zboží. Faktura Vám bude zaslána na Váš registrační email do tří pracovních dnů po připsání celé částky na náš bankovní účet (platí pro platbu dobírkou a platbu bankovním převodem). V případě online platby bude faktura zaslána okamžitě. 
 6. Závěrečná ustanovení
  1. Reklamační řád je přílohou a nedílnou součástí obchodních podmínek, které v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 občanského zákoníku upravují smluvní vztah mezi Dodavatelem a Objednatelem.
  2. Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dne 01.07.2017

Soubory ke stažení