Ochrana osobních údajů

společnosti 4K-company s.r.o.,

se sídlem Ocelkova 643/20, 19800 Praha 9 - Černý Most, IČO: 27157725, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 100690 vedenou u Městského soudu v Praze

 1. Základní ustanovení
  1. Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) společnosti 4K-company s.r.o., se sídlem Ocelkova 643/20, 19800 Praha 9 - Černý Most, IČO 27157725 (dále jen „Obchodník“), shrnují postupy a procesy při ochraně osobních údajů, jež Obchodník uplatňuje při provozu webové stránky a e-shopu na www.kroonwear.com(dále jen „Webová stránka“) a při prodeji zboží a poskytování služeb zákazníkům.
  2. Ochrana osobních údajů zákazníka – fyzické osoby se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“).
 2. Rozsah a účely zpracování osobních údajů
  1. Za účelem plnění smluvního vztahu mezi Obchodníkem a zákazníkem, včetně zajištění platebního styku, zpracovává Obchodník osobní údaje zákazníka v tomto rozsahu: jméno a příjmení, adresa bydliště, případně identifikační číslo a daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, číslo účtu, IP adresa.
  2. Pokud zákazník udělil Obchodníkovi souhlas ke zpracování osobních údajů za marketingovými a reklamními účely Obchodníka, vč. šíření obchodních sdělení ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zpracovává Obchodník následující osobní údaje zákazníka: jméno a příjmení, adresa pro doručování, adresa elektronické pošty, telefonní číslo.
  3. Pokud si zákazník na Webové stránce zřídil uživatelský účet a řádně vyplnil povinné registrační údaje, zpracovává Obchodník následující osobní údaje zákazníka: jméno a příjmení, adresa pro doručování, adresa elektronické pošty.
 3. Podmínky zpracování osobních údajů
  1. Osobní údaje zákazníka budou zpracovány pouze po dobu nezbytně nutnou k účelu, za jakým byly shromážděny, nejdéle však po dobu 5 let od udělení souhlasu či uzavření příslušné smlouvy mezi Obchodníkem a zákazníkem, a to buď elektronicky automatizovaným způsobem, nebo v listinné podobě neautomatizovaným způsobem.
  2. Obchodník je oprávněn pověřit zpracováním osobních údajů zákazníka třetí osobu jakožto zpracovatele. Obchodník se zavazuje neposkytnout bez svolení zákazníka jeho osobní údaje třetím osobám s výjimkou osoby zajišťující přepravu a platební styk a s výjimkou předání osobních údajů jinému správci ve smyslu § 5 odst. 6 zákona o ochraně osobních údajů.
 4. Práva zákazníka související se zpracováním jeho osobních údajů
  1. Zákazník má právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům o své osobě v rozsahu informací o účelu zpracování osobních údajů, o osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, o povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů, a o příjemci, případně kategoriích příjemců osobních údajů. Obchodník má právo na přiměřenou úhradu za poskytnutí zpracovávaných osobních údajů, která nepřevýší nezbytné náklady na její poskytnutí.
  2. Pokud se zákazník domnívá, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li nepřesné vzhledem k účelu jejich zpracování, je zákazník oprávněn Obchodníka nebo zpracovatele ve smyslu odstavce 3.2. požádat o vysvětlení zpracovávaných osobních údajů. Zákazník je dále oprávněn požadovat, aby Obchodník nebo zpracovatel závadný stav odstranil.
  3. Souhlas se zpracováním osobních údajů, který zákazník Obchodníkovi udělil za marketingovými a reklamními účely Obchodníka, je zákazník oprávněn kdykoli odvolat.
  4. Zákazník bere na vědomí, že Obchodník může jeho shromažďované osobní údaje poskytnout jinému správci za účelem nabízení obchodu a služeb v souladu s § 5 odst. 6 zákona o ochraně osobních údajů. Další správce má při zpracování osobních údajů objednatele stejné povinnosti jako Obchodník. Zákazník je oprávněn vyjádřit nesouhlas s předáním osobních údajů, a to písemně na adrese sídla Obchodníka.