Obchodní podmínky

společnosti 4K-company s.r.o.,

se sídlem Ocelkova 643/20, 19800 Praha 9 - Černý Most, IČO: 27157725, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 100690 vedenou u Městského soudu v Praze

 1. Základní ustanovení
  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti vzniklé na základě Smlouvy, jak je tento pojem definován níže, uzavřené mezi společností 4K-company s.r.o., se sídlem Ocelkova 643/20, 19800 Praha 9 - Černý Most, IČO 27157725 (dále jen „Dodavatel“) a Objednatelem, jak je tento pojem definován níže, a upravují také práva a povinnosti Dodavatele a Objednatele v souvislosti s používáním Uživatelského účtu, jak je tento pojem definován níže.
  2. Pro účely těchto obchodních podmínek mají níže uvedené termíny uváděné s velkým počátečním písmenem následující význam:
   Akceptace má význam dle odstavce 3.6.
   Cena kupní cena stanovená dle § 2079 občanského
   zákoníku
   Dodavatel prodávající dle § 2079 občanského zákoníku,
   přičemž se vždy jedná o obchodní společnost
   4K-company s.r.o., sídlem Ocelkova 643/20,
   19800 Praha 9 - Černý Most, IČO: 27157725,
   zapsanou v obchodním rejstříku pod sp. zn.
   C 100690 vedenou u Městského soudu v Praze
   Nákupní košík součást Webové stránky automaticky generovaná
   aktivací příslušných funkcí Uživatelem v rámci
   jeho jednání spočívajícím zejména přidáním nebo
   odebráním zboží a změnou množství
   vybraného zboží
   Nabídka má význam dle odstavce 3.4.
   Objednatel kupující dle § 2079 občanského zákoníku a
   objednatel v rámci smlouvy o dílo dle § 2586
   občanského zákoníku; Objednatelem se rozumí
   také Spotřebitel
   Objednávka má význam dle odstavce 3.3.
   Přístupové údaje mají význam dle odstavce 2.4.
   Registrace má význam dle odstavce 2.2
   Smlouva smlouva o dodání zboží uzavřená mezi
   Dodavatelem a Objednatelem
   Smluvní strany Dodavatel a Objednatel
   Spotřebitel v souladu s § 419 občanského zákoníku, každý
   člověk, který mimo rámec své podnikatelské
   činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu
   svého povolání uzavírá Smlouvu s prodávajícím
   Uživatel fyzická osoba, která užívá svůj Uživatelský účet
   Uživatelský účet součást Webové stránky, která je zpřístupněna
   právě jednomu Uživateli a je zřízena Registrací a
   zpřístupněna po zadání Přístupových údajů
   Webová stránka internetová stránka Dodavatele umístěná na
   www.kroonwear.com
 2. Uživatelský účet
  1. Objednatel má právo provést Registraci Uživatelského účtu na Webové stránce za účelem zjednodušeného objednávání si zboží. V případě, že to Webová stránka obchodu umožňuje, může Objednatel provádět objednávání zboží též přímo z Webové stránky obchodu bez provedení Registrace Uživatelského účtu.
  2. Uživatel si registruje Uživatelský účet tak, že na Webových stránkách vyplní alespoň povinné registrační údaje, zejména jméno, příjmení, adresu pro doručování, adresu elektronické pošty, Přístupové údaje a následně je uloží. Zároveň musí Uživatel vyjádřit souhlas s těmito Obchodními podmínkami (dále jen jako „Registrace“).
  3. Má se za to, že údaje uvedené Uživatelem v Uživatelském účtu jsou pravdivé a správné. Odpovědnost vyplývající z nesprávného či nepravdivého uvedení údajů nese pouze Uživatel.
  4. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen přístupovými údaji, jimiž jsou uživatelské jméno a heslo (dále jen „Přístupové údaje“). Uživatel i Dodavatel jsou povinni zachovávat mlčenlivost ohledně Přístupových údajů.
  5. Uživatel není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.
  6. Dodavatel je oprávněn zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Uživatel svůj Uživatelský účet nevyužívá po dobu delší než jeden rok, či v případě, kdy Objednatel poruší své povinnosti vyplývající ze Smlouvy včetně těchto Obchodních podmínek.
  7. Uživatel bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Dodavatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 3. Uzavření smlouvy
  1. Objednání zboží je možné prostřednictvím elektronického obchodu na Webové stránce.
  2. Veškerá prezentace zboží umístěná na Webové stránce je informativního charakteru a Dodavatel není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  3. Pro objednání zboží prostřednictvím Webové stránky Objednatel vybere druh zboží a vloží ho do Nákupního košíku v jím požadovaném množství a vyplní objednávkový formulář. Objednávkový formulář obsahuje:
   a) údaje o objednávaném druhu zboží a jeho množství,
   b) údaje o zvoleném způsobu úhrady Ceny zboží,
   c) údaje o požadovaném způsobu dodání objednávaného zboží,
   d) informace o nákladech spojených s dodáním zboží,
   e) informace o jméně a příjmení Objednatele, adresu pro doručování, adresu elektronické pošty; pokud je Objednatel zároveň Uživatelem, jsou tyto informace automaticky předvyplněné (dále jen „Objednávka“).
  4. Objednávka odeslaná kliknutím na tlačítko „objednat“ je návrhem na uzavření Smlouvy (dále jen „Nabídka“).
  5. Před zasláním Objednávky zboží je Objednateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Objednatel vložil, a to i s ohledem na možnost Objednatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky.
  6. Dodavatel neprodleně po obdržení Objednávky odešle Objednateli elektronickou poštou oznámení o obdržení Objednávky. Odesláním tohoto oznámení Objednateli, které potvrdí, že objednané zboží je dostupné (dále jen „Akceptace“), je uzavřena Smlouva.
  7. Dodavatel si vyhrazuje právo na změny v konstrukci a tvaru objednaného zboží v průběhu dodací doby, pokud se předmět dodávky nebo jeho funkce a vzhled zásadně nemění.
  8. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, německém jazyce, anglickém jazyce, polském jazyce, francouzském jazyce, arabském jazyce, čínském jazyce, ruském jazyce
  9. Smlouva a všechny její součásti budou uloženy v elektronickém archivu Dodavatele, přičemž Spotřebitel má k těmto údajům přístup na základě písemné žádosti.
 4. Výhrada vlastnického práva
  1. Vlastnické právo ke zboží přechází na základě Smlouvy na Objednatele zaplacením celé Ceny.
  2. Objednatel je povinen dodané zboží, ke kterému na něj ještě nepřešlo vlastnické právo kdykoliv na požádání Dodavatele vydat zpět, a to i pokud se toto zboží nachází u třetí osoby.
 5. Platební podmínky
  1. Webová stránka obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení Cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na Webové stránce. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou. Tímto ustanovením není omezena možnost Dodavatele uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  2. Společně s Cenou je Objednatel povinen zaplatit Dodavateli také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále Cenou i náklady spojené s dodáním a balením zboží.
  3. Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby a Dodavatel si neúčtuje žádné další poplatky vyjma smluvní přepravy.
  4. Dodavatel je oprávněn požadovat uhrazení celé Ceny nebo zálohy ještě před odesláním zboží Objednateli. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
  5. Cenu může Objednatel uhradit Dodavateli následujícími způsoby:
   a) v hotovosti či prostřednictvím platební karty při odběru na místě, které Objednatel zvolí z nabízených odběrných míst v rámci Objednávky;
   b) dobírkou při doručení zboží; hotovost přebírá od Objednatele dopravce, Objednatel hradí navíc poplatek za využití platby dobírkou uvedený v objednávkovém formuláři nebo sdělený Dodavatelem v nabídce zaslané prostřednictvím elektronické pošty;
   c) platební kartou on-line prostřednictvím poskytovatele platebních služeb (on- line platební brány); Objednatel bude po odeslání Objednávky přesměrován naon-line platební bránu;
   d) bezhotovostně převodem na účet Dodavatele, který je uveden potvrzení Objednávky emailem (dále jen „účet Dodavatele“); zboží je odesláno až po připsání platby na účet Dodavatele.
  6. Zvolený způsob úhrady uvede Objednatel v Objednávce. Zvolený způsob úhrady může Objednatel změnit pouze se souhlasem Dodavatele. Návrh na změnu způsobu úhrady provede Objednatel písemně na adresu Dodavatele nebo na adresu elektronické pošty Dodavatele.
  7. Dodavatel si vyhrazuje právo neumožnit Objednateli vybrat kterýkoliv způsob úhrady Ceny uvedený v odstavci 5.5.
  8. V případě platby v hotovosti je Cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je Cena splatná do 10 dnů od uzavření Smlouvy, pokud není v zálohové faktuře zaslané Objednateli uvedeno jinak.
  9. Pokud není Cena Objednatelem zaplacena v okamžiku splatnosti, má se za to, že Objednatel, který je Spotřebitelem, odstoupil od Smlouvy, pokud neprojeví opačnou vůli.
  10. V případě bezhotovostní platby je Objednateli přidělen Dodavatelem variabilní symbol při Akceptaci Objednávky nebo v zaslané zálohové faktuře a Objednatel je povinen uhradit Cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby.
  11. V případě bezhotovostní platby je závazek Objednatele uhradit Cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Dodavatele.
  12. Případné slevy z Ceny zboží poskytnuté Dodavatelem Objednateli nelze vzájemně kombinovat, neuvede-li Dodavatel na Webové stránce výslovně jinak.
  13. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Dodavatel ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy Objednateli daňový doklad – fakturu.
 6. Dodací podmínky
  1. Dodavatel umožňuje následující způsoby dodání zboží:
   a) osobní odběr na odběrném místě, které je umožněno Objednateli zvolit na Webových stránkách v rámci Objednávky; nebo
   b) zaslání na místo určené Objednatelem v Objednávce prostřednictvím dopravce.
  2. Ceny dopravy jsou uvedeny na Webové stránce. Ceny dopravy zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na Webové stránce.
  3. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Objednatele, nese Objednatel riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  4. Je-li Dodavatel podle Smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Objednatelem v Objednávce, je Objednatel povinen převzít zboží při dodání. V případě osobního odběru je Objednatel povinen převzít zboží do 10 pracovních dnů ode dne, kdy je Dodavatelem vyrozuměn, že zboží je připraveno k převzetí; Dodavatel Objednatele o tomto vyrozumí na adresu elektronické pošty uvedené Objednatelem v Objednávce. V případě, že Webová stránka obsahuje pro dodání na určité odběrné místo odchylné podmínky převzetí, uplatní se podmínky převzetí uvedené na Webové stránce.
  5. Jestliže je sjednán způsob dodání zasláním, splní Dodavatel svou povinnost předat zboží Objednateli předáním prvnímu dopravci. Je-li však Objednatelem Spotřebitel, splní Dodavatel svou povinnost předat mu zboží okamžikem, kdy Objednatel zboží získá do fyzického držení.
  6. Dodavatel či dopravce jsou oprávněni požadovat před odevzdáním věci předložení identifikačního průkazu (občanský průkaz nebo cestovní pas). Bez předložení některého z těchto dokladů může Dodavatel či dopravce odmítnout zboží vydat.
  7. Nepřevezme-li Objednatel zboží v době dle odstavce 6.5. porušením své povinnosti, je povinen Dodavateli zaplatit poplatek za uskladnění ve výši 100,- Kč za každý den prodlení, maximálně však 3.000,- Kč. Dodavatel je oprávněn poté, co Objednatele prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně Objednatele v nezbytně nutné výši je Dodavatel oprávněn vůči Objednateli započíst vůči zaplacené kupní Ceně.
  8. Dodavatel je povinen dodat zboží a umožnit Objednateli s ním nakládat nejpozději do 15 dnů od uzavření Smlouvy, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, Dodavatel zboží odešle nejpozději do tří pracovních dnů ode dne uzavření Smlouvy.
  9. V případě bezhotovostní platby je Dodavatel povinen dodat zboží Objednateli nejpozději do 15 dnů od splnění povinnosti Objednatele zaplatit Cenu, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, Dodavatel zboží odešle nejpozději do tří pracovních dnů ode dne splnění povinnosti Objednatele zaplatit Cenu.
  10. Nesplní-li Dodavatel svou povinnost ohledně dodání zboží v době dle odstavci 6.9. nebo 6.10., vyzve jej Objednatel k dodání v dodatečné lhůtě odpovídající daným okolnostem. Nedodá-li Dodavatel zboží v této dodatečné lhůtě, je Spotřebitel oprávněn od Smlouvy odstoupit.
  11. Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle Dodavatel Objednateli zpravidla společně se zbožím, nejpozději však do dvou dnů od převzetí zboží Objednatelem.
  12. Dodavatel neodpovídá v případě závazně dohodnutých lhůt za zpoždění dodávek zboží na základě vyšší moci a událostí, které Dodavateli značně ztíží nebo znemožní dodávky, a které Dodavatel nezavinil. Za případy vyšší moci jsou považovány zejména mobilizace, válka, povstání, stávka, výluka, úřední nařízení, případně jiné nepředvídatelné překážky, a to i pokud nastanou u dodavatelů Dodavatele a jejich subdodavatelů. Takové skutečnosti opravňují Dodavatele k posunutí dodávky o dobu trvání překážky a přiměřenou dobu rozběhu. Pokud se dodávka zboží stane v důsledku výše uvedených skutečností pro Dodavatele nemožnou nebo neuskutečnitelnou, je Dodavatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.
 7. Přechod nebezpečí
  1. Jestliže je jako způsob dodání zboží určen osobní odběr na zvoleném odběrném místě, přechází nebezpečí škody na věci na Objednatele v okamžiku převzetí zboží, případně v okamžiku, kdy si Objednatel zboží nepřevzal, ačkoliv si jej převzít měl a mohl, a zároveň mu Dodavatelem bylo umožněno se zbožím nakládat.
  2. Jestliže je jako způsob dodání zboží určeno zaslání prostřednictvím dopravce, přechází nebezpečí na Objednatele, když je zboží Dodavatelem předáno prvnímu dopravci pro přepravu Objednateli podle Smlouvy. Je-li však Objednatelem Spotřebitel, přechází na něj nebezpečí okamžikem, kdy Spotřebitel zboží získá do fyzického držení; to neplatí, jestliže Spotřebitel pověřil přepravou dopravce, kterého mu Dodavatel nenabídl.
  3. Ztráta nebo poškození zboží, k nimž došlo po přechodu nebezpečí na Objednatele, nezbavují Objednatele povinnosti zaplatit Cenu, ledaže ztráta nebo poškození byly způsobeny jednáním nebo opomenutím Dodavatele.
 8. Práva z vadného plnění a právo na odstoupení od smlouvy Spotřebitelem
  1. Práva z vadného plnění Objednatele a právo na odstoupení od smlouvy Spotřebitelem jsou popsány a upraveny v samostatném dokumentu – Reklamačním řádu, který je nedílnou součástí a přílohou těchto Obchodních podmínek a který je dostupný na Webové stránce.
 9. Další práva Dodavatele
  1. Dodavatel má právo odstoupit od Smlouvy, pokud se zboží již nevyrábí, nedodává nebo je z jiného důvodu nedostupné nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.
  2. Dodavatel má právo odstoupit od Smlouvy, pokud je Objednatel, který není Spotřebitelem, v prodlení se zaplacením Ceny delším než 15 dnů.
  3. Pokud se společně s objednaným plněním poskytuje i dárek, je darovací smlouva mezi Objednatelem a Dodavatelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že v případě odstoupení od Smlouvy kteroukoli smluvní stranou pozbývá darovací smlouva účinnosti a Objednatel je povinen poskytnutý dárek vrátit.
 10. Právní odpovědnost
  1. V případě prodlení Objednatele se zaplacením Ceny je Dodavatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení se neuplatní, pokud je Objednatelem Spotřebitel.
  2. Nárokováním nebo úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok oprávněné smluvní strany na náhradu škody v plné výši.
 11. Ochrana osobních údajů
  1. Ochrana osobních údajů Objednatele – fyzické osoby se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Bližší podmínky zpracování a ochrany osobních údajů jsou uvedeny v samostatném dokumentu – Zásadách ochrany osobních údajů, který je nedílnou součástí a přílohou těchto Obchodních podmínek a který je dostupný na Webové stránce.
 12. Komunikace a doručování
  1. Není-li mezi Smluvními stranami ujednán jiný zvláštní způsob komunikace, jakákoliv komunikace na základě Smlouvy bude probíhat v souladu s tímto článkem Obchodních podmínek. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou, kurýrní službou či elektronickou poštou, a to na adresy Smluvních stran, které si Smluvní strany vzájemně písemně oznámí.
  2. Listovní oznámení správně adresovaná se považují za doručená dnem fyzického předání oznámení, je-li oznámení zasíláno prostřednictvím kurýra nebo provozovatele poštovních služeb nebo doručováno osobně; nebo dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li oznámení zasíláno doporučenou poštou; nebo marným uplynutím lhůty 5 dní od uložení oznámení na příslušné pobočce pošty, nepodaří-li se oznámení doručit nebo bude-li převzetí oznámení odepřeno.
  3. Zpráva adresovaná prostřednictvím elektronické pošty se považuje za doručenou v okamžiku, kdy je zpráva prostřednictvím elektronické pošty odeslána, neprokáže-li adresát zprávy, že se zpráva nedostala do jeho dispozice.
 13. Závěrečná ustanovení
  1. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.
  2. Právní vztahy vzniklé ze Smlouvy mezi Dodavatelem a Objednatelem se řídí právem České republiky s vyloučením mezinárodního práva soukromého.
  3. Smlouvy uzavřené v souladu s těmito obchodními podmínkami lze měnit jen písemně.
  4. Dodavatel není vázán žádným kodexem chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  5. Objednatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
  6. Dojde-li mezi stranami Smlouvy ke sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Objednatel oprávněn podat k České obchodní inspekci (veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách www.coi.cz) nebo prostřednictvím on-line platformy Evropské unie k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů (bližší informace zde).
  7. Nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek jsou následující přílohy:
   a) Reklamační řád,
   e) Zásady ochrany osobních údajů,
   f) Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.
  8. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 01.07.2017
  9. Kontaktní údaje Dodavatele:
   a) adresa pro doručování: 4K-company s.r.o.
   Ocelkova 643/20
   198 00 Praha 9
   b) adresa elektronické pošty: info@kroonwear.com
   c) telefon: +420 605 044 440